aktualności

wykaz podręczników Wykaz podręczników
na rok szkolny 2014/2015

Poniżej linki do wykazu podręczników na rok szkolny 2014/2015.

wykaz podręczników klasa 1 - wersja .xls
wykaz podręczników klasa 2 - wersja .xls
wykaz podręczników klasa 3 - wersja .xls

Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie16.09.2014
„Filharmonia. Ostrożnie, wciąga!!!”
Dnia 17.09.14 (środa) uczniowie klas maturalnych wezmą udział w programie Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie pod nazwą „Filharmonia. Ostrożnie, wciąga!!!”, który będzie realizowany w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie. Ma on na celu m.in. zapoznanie uczniów szkół niemuzycznych ze sposobem funkcjonowania Filharmonii oraz zachęcenie do uczestniczenia w tego typu wydarzeniach. Uczniowie wychodzą pod opieką:
3L - p. J. Jędruszczak,
3M - p. M. Kulisz,
3K, 3N - p. I. Szymczyk,
3O, 3P - p. L. Kaźmierczak.
Powrót przewidziany jest na 6-tą lekcję, pozostali uczniowie mają zajęcia wg planu z wyjątkiem (3O i 3P, które realizują lekcje wg planu 3P).
więcej informacji na www.filharmonialubelska.pl

parafii św. Józefa w Lublinie11.09.2014
Msza Święta dla społeczności szkolnej
Dnia 11.09.2014 r. (czwartek) o godz. 10:00 w naszej zaprzyjaźnionej parafii została odprawiona Msza Święta dla społeczności szkolnej, inaugurująca rok szkolny 2014/2015. Podczas nabożeństwa wspominaliśmy również śp. ks. dr Konrada Maciąga (zm. 10.09.2008 r.), który będąc wikariuszem parafii św. Józefa w Lublinie, był jednocześnie Katechetą w naszym liceum. We mszy uczestniczyli m.in. uczniowie z klas IV-VI SP nr 22 oraz XIX LO, Dyrekcja szkoły i nauczyciele. Nabożeństwo celebrował, proboszcz parafii od 01.07.2014, ks. Adam Bab.
galeria zdjęć

pedagog szkolny11.09.2014
Zmiana godzin dyżurów
Pedagoga szkolnego

W roku szkolnym 2014/2015 Pedagog szkolny będzie dyżurował, jak do tej pory, podczas zebrań z Rodzicami oraz w tygodniu według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 11:00 - 15:00
Wtorek 11:00 - 15:00
Środa   9:00 - 13:00
Czwartek   9:00 - 13:00
Piątek   9:00 - 12:00


Lubelski Salon Maturzystów 201409.09.2014
Salon Maturzystów 2014

Uczniowie wszystkich klas trzecich naszej szkoły uczestniczyli razem z wychowawcami w trwającym dwa dni (8-9 września) Lubelskim Salonie Maturzystów będącym częścią ogólnopolskiej kampanii pod nazwą Salon Maturzystów Perspektywy 2014. Jest to największa w kraju edukacyjna kampania informacyjna, przeznaczona dla uczniów klas maturalnych, przygotowujących się do egzaminu i rekrutacji na studia. Uczestnicy Salonu mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych z całej Polski, wziąć udział w: spotkaniu z przedstawicielami Okręgowej Komisji Edukacyjnej, spotkaniu na temat preorientacji zawodowej oraz warsztatach kariery. Mogli również zbadać swoje predyspozycje i poradzić się fachowców.
Więcej informacji na www.salonmaturzystow.pl.

zebrania z rodzicami04.09.2014
Zebrania Rodziców

9 września 2014 r. (wtorek) odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami klas.
Zebrania dla rodziców uczniów z klas I i III XIX Liceum Ogólnokształcącego rozpoczynają się spotkaniem w sali gimnastycznej o godz. 17:00. Rodziców uczniów klas II zapraszamy o godz. 17:30. Przydział sal na zebrania:

Klasa Sala Wychowawca
1A 11 (II piętro) Pan Robert Welman
1B 34 (niski parter) Pan Maciej Grześko
1C 7 (II piętro) Pani Barbara Smutek
1D 5 (II piętro) Pan Jarosław Szkoda
2L 3 (II piętro) Pani Dorota Mazur-Muszyńska
2M 6 (II piętro) Pani Joanna Jędruszczak
2O 15 (II piętro) Pani Aneta Szumowska
2P 4 (II piętro) Pani Małgorzata Szkoda
3K 12 (II piętro) Pan Marcin Jonik
3L 14 (II piętro) Pani Elżbieta Zgórka-Typek
3M 2 (II piętro) Pani Maria Kulisz
3N 40 (niski parter) Pani Iwona Szymczyk
3O 8 (II piętro) Pani Lidia Kaźmierczak
3P 10 (II piętro) Pani Bożena Krawczyk

program wyprawka szkolna02.09.2014
Program "WYPRAWKA SZKOLNA"

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek na terenie Miasta Lublin. Wnioski można składać do dnia 5 września 2014 roku włącznie. Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje następującym uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę:

1. Uczniom klas II, III i VI szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 539 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych);

2. Uczniom klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 539 zł netto;

3. Uczniom szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych:
a) słabowidzącym,
b) niesłyszącym,
c) słabosłyszącym,
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym do wszystkich klas wymienionych szkół;

4. Uczniom klasy I szkoły podstawowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym: w przypadku, gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

5. Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego tj. 539 zł netto na osobę w rodzinie ucznia w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej);

6. Uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oprócz dofinansowania zakupu podręczników, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.
Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić:
kl. II III szkoły podstawowej - do kwoty 225 zł;
kl. VI szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł;
kl. III zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł;
kl. III szkoły ponadgimnazjalnej (LO, Technikum) - do kwoty 445 zł;
w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum;
w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników do kształcenia ogólnego lub z podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wysokość pomocy może wynosić do 325 zł w szkole podstawowej, do 350 zł w gimnazjum, do 445 zł w szkole ponadgimnazjalnej;
w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klasy I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wysokość pomocy może wynosić do 175 zł.

Zasady udzielania pomocy:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników realizowana będzie na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 (dotyczy to zarówno szkół prowadzonych przez Miasto Lublin, jak również szkół prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jst.).

Termin składania wniosków ustalony został zarządzeniem nr 1/8/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 sierpnia 2014 roku obowiązuje od dnia wejścia w życie zarządzenia do dnia 5 września 2014 roku.

Do wniosku należy dołączyć: Zaświadczenie o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów; W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego; W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z niepełnosprawnością do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

Akt prawny: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1024) http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/102

Wszystkich informacji udziela Pani Wiesława Ciechocińska - pedagog szkolny.

inauguracja roku szkolnego 2013/201401.09.2014
Inaguracja roku szkolnego

01.09.2014 r. o godzinie 8:15 na sali gimnastycznej ZSO nr 5 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 XIX LO. Część artystyczną przygotowali uczniowie z klasy 3K pod opieką p. Joanny Jędruszczak.
galeria zdjęć

plan lekcji01.09.2014
Nowy plan lekcji

Nowy plan lekcji jest już na naszej stronie internetowej w dziale "Plan lekcji".
Plan lekcji obowiązuje od 02.09.2014 r.
plan lekcji

01.09.2014
regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin

Informujemy, że od 2 sierpnia 2014 r. obowiązuje nowy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin stanowiący załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572)
regulamin

Mistrzostwach Polski Juniorów01.09.2014
srebrny medal Karoliny Zygo na Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów

Podczas letniej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w pływaniu, która rozegtrała się w dniach 18-20.07.2014 w Drzonkowie nasza uczennica XIX LO z klasy 2K Karolina Zygo sięgnęła po raz pierwszy w swojej karierze po srebrny medal Letnich Mistrzostw Polski Juniorów.

W zimie miała wprawdzie złoto na tym dystansie, ale zabrakło wtedy na starcie najlepiej notowanej w ostatnim czasie Joanny Szczepanik z Oświęcimia, która leczyła kontuzję. Teraz w bezpośredniej walce Karolinie nie udało się odebrać zwycięstwa Joannie, mimo że po 100 m prowadziła. Tempo, które sobie narzuciła Karolina okazało się jednak za mocne i spadła nawet po 150 m na 3 pozycję. Ostatnimi siłami zdołała jednak wyprzedzić na mecie Katarzynę Szpuchę z Łodzi, wygrywając z nią tylko o 0,01 sek. srebrny medal. Do złota zabrakło jedynie 1,18 sek. Wynik 2:20,59 to trzeci jej rezultat w historii, ale miejsce jak do tej pory najlepsze. Przed dwoma laty Karolina wywalczyła trzy ale brązowe medale podczas Letnich Mistrzostw Polski Juniorów 16-letnich w Gliwicach. Teraz może się poszczycić srebrem Letniej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Gartulujemy Karolinie i trenerowi panu Sławomirowi Pliszce.

Wyniki finału 200 m stylem motylkowym dziewcząt tutaj
Wyniki zawodów tutaj

27.08.2014
Inauguracja roku szkolnego 2013/2014

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 01.09.2014 r. (poniedziałek) na sali gimnastycznej wg poniższego harmonogramu:
- uczniowie XIX LO godz. 8:15
- uczniowie SP godz. 9:00

Spotkania z wychowawcami klas LO odbędą się w następujących salach:

Klasa Sala Wychowawca
1A 11 (II piętro) Pan Robert Welman
1B 34 (niski parter) Pan Maciej Grześko
1C 7 (II piętro) Pani Barbara Smutek
1D 5 (II piętro) Pan Jarosław Szkoda
2L 3 (II piętro) Pani Dorota Mazur-Muszyńska
2M 6 (II piętro) Pani Joanna Jędruszczak
2O 15 (II piętro) Pani Aneta Szumowska
2P 4 (II piętro) Pani Małgorzata Szkoda
3K 12 (II piętro) Pan Marcin Jonik
3L 14 (II piętro) Pani Elżbieta Zgórka-Typek
3M 2 (II piętro) Pani Maria Kulisz
3N 40 (niski parter) Pani Iwona Szymczyk
3O 8 (II piętro) Pani Lidia Kaźmierczak
3P 10 (II piętro) Pani Bożena Krawczyk

pedagog szkolny27.08.2014
Dyżury Pedogaga Szkolnego w sierpniu
Na tygodniu od 10:00 do 12:00.
W piątek (29.08.2014) od 9:00 do 10:00 i godzinę po Radzie Pedagogicznej.

dziennik elektroniczny

Nasza szkoła korzysta z dziennika elektronicznego. Rodzice i nauczyciele posiadający konta mogą się na nie zalogować pod tym adresem internetowym: www.dziennik.librus.pl

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie
wersja .pdf
(aktualizacja 13.03.2014)
Uchwała Rady Pedagogicznej
nr 13/2013/2014
wersja .pdf

Terminarz roku szkolnego 2013/14
wersja .pdf

Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie
(aktualizacja 10.10.2013)
wersja .pdf

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie
wersja .pdf

Program Profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie
(aktualizacja 10.10.2013)
wersja .pdf

Przykładowe procedury przeprowadzenia ewakuacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie
(aktualizacja 03.10.2012)
wersja .pdf

Wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014 dla klas I
wersja .xls

Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Jerzego Kuncewiczów na rok szkolny 2012/2013
wersja .pdf

Regulamin studniówki XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie
wersja .pdf

1. 8:00 -   8:45
2. 8:50 -   9:35
3. 9:45 - 10:30
4. 10:35 - 11:20
5. 11:25 - 12:10
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55
9. 15:00 - 15:45
10. 15:50 - 16:35


wykaz podręczników

Wykaz podręczników
na rok szkolny 2012/2013

do klasy I - wersja .xlsx
do klasy I - wersja .xls
do klasy II - wersja .doc
do klasy III - wersja .doc

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie wchodzące w skład ZSO nr 5 w Lublinie
ul. Rzeckiego 10 | Lublin 20-637 | Polska
tel/fax: +48 81 743-43-35 | tel.: +48 81 525-70-12
www.xixlo.lublin.pl | e-mail: xixlo@wp.pl