XIX LO Lublin

ZSO nr 5 Lublin12.10.2017
Dzień Edukacji Narosowej

Zapraszam nauczycieli, wychowawców , pracowników i uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 na uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbędzie się 13 października 2017 r. (piątek) o godz. 12.00. W akademii biorą udział wszyscy uczniowie LO, klas 4-7 SP pod opieką nauczycieli mających w tym czasie zajęcia z klasami, delegacje klas 1-3 SP pod opieką wychowawców. Przypominam, że uczniów obowiązuje tego dnia strój galowy. 
Po akademii zapraszam pracowników na spotkanie w sali multimedialnej. 

W związku z uroczystością lekcje tego dnia będą skrócone o 10 minut i odbędą się wg harmonogramu.

1. 8.00-8.35
2. 8.40-9.15
3. 9.20-9.55
4. 10.00-10.35
5. 10.40-11.15
6. 11.20-11.55
7. 12.00-12.35
8. 12.40-13.15
9. 13.20-13.55

Bardzo proszę o poinformowanie rodziców szczególnie uczniów klas I-III o zmianie godzin zajęć.
Małgorzata Frejowska

XIX LO Lublin13.09.2017
Umowa o współpracy naukowo - dydaktycznej XIX LO z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

Dnia 8 września 2017 r. została podpisana umowa o współpracy naukowo - dydaktycznej pomiędzy XIX LO a Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na mocy zawartego dokumentu m.in. uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładach, zajęciach, prezentacjach i innych formach zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników i studentów uczelni na terenie uniwersytetu i naszej szkoły oraz udział w wybranych, wspólnie realizowanych, przedsięwzięciach popularyzujących kulturę i naukę. Dokładna treść umowy poniżej.
strona 1 .pdf
strona 2 .pdf

XIX LO Lublin13.09.2017
„LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się”

W I semestrze roku szkolnego 2017/18 uczniowie klasy 2N XIX LO uczestniczyć będą w zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje komunikacyjne i poszerzających wiedzę z logiki i heurystyki. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych Wydziału Humanistycznego i Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w ramach realizacji Projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej „LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się”.

Program Projektu obejmuje 50 godzin, przeznaczonych na realizację pięciu modułów tematycznych:
M.I Dlaczego tak twierdzisz?
M. II Co to znaczy? - czyli o jasności i precyzji w komunikacji językowej.
M. III Jak doszedłeś do tego wniosku? – moduł aporii logicznych, heurystyk i podejmowania decyzji.
M.IV Perswazyjność w wypowiedziach oficjalnych i prywatnych.
M. V Spróbujmy się dogadać…. Czyli o potrzebie dobrej komunikacji i pożytkach z tego płynących.
Szkolnym koordynatorem Projektu jest nauczycielka języka polskiego - Barbara Smutek.

Nasze konkursy - XIX LO13.09.2017
„CZYTAĆ MOŻNA WSZĘDZIE” – konkurs fotograficzny, pierwsza edycja

Organizator: XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej UMCS

Cele konkursu:
• zwrócenie uwagi na wpływ okoliczności poznawania tekstu literackiego na odbiór dzieła, (miejsce kształtuje emocje, intensyfikuje lub osłabia motywacje do czytania);
• propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży, pokazywanie nietypowych „przestrzeni czytania”;
• kreowanie „mody” na czytanie literatury w wielu miejscach, zbliżenie literatury do życia codziennego, wpisanie w porządek dnia czynności czytania, uczynienie z książki przedmiotu koniecznego do życia;
• rozwijanie wrażliwości estetycznej;

Zasady uczestnictwa:
• konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Lublina i powiatu lubelskiego;
• uczestnicy konkursu nadsyłają samodzielnie wykonane zdjęcia inspirowane hasłem „Czytać można wszędzie” wraz z krótkim opisem miejsca i uzasadnieniem wyboru; zdjęcia powinny przedstawiać osoby czytające książki w niezwykłych, nietypowych i oryginalnych okolicznościach;
• zdjęcia wraz z kilkuzdaniowym komentarzem należy przesłać w formie wydruku (max. format zdjęcia - A-4) oraz w formie elektronicznej;
• prace konkursowe powinny być odręcznie podpisane przez autora, opatrzone pieczęcią szkoły i przesłane z kartą zgłoszenia wspólną dla wszystkich uczniów z danej szkoły do 15 grudnia 2017 roku na adres: XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów, 20 - 637 Lublin, ul. Rzeckiego 10 (z dopiskiem Konkurs Fotograficzny);
• organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac;
• laureaci konkursu zostaną zaproszeni do udziału w Święcie Książki organizowanym w XIX LO, otrzymają dyplomy i nagrody książkowe;
• prace konkursowe zostaną ocenione przez jury w dwóch kategoriach – gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej;
• konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca lutego 2018 roku, Zapraszamy!
karta zgłoszenia

Nasze konkursy - XIX LO13.09.2017
Konkurs o prawach człowieka
- czwarta edycja

Organizator: XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie we współpracy z Wydziałem Politologii UMCS

Cele konkursu:
• propagowanie idei praw człowieka;
• pogłębianie wiedzy na temat praw człowieka i instytucji powołanych do ich ochrony;
• budzenie wrażliwości na przejawy łamania praw człowieka w świecie;
• zachęcanie do wyrażania własnych opinii i refleksji inspirowanych tą problematyką;

Zasady uczestnictwa:
• konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Lublina i powiatu lubelskiego;
• uczestnicy konkursu nadsyłają samodzielnie wykonane prace plastyczne lub prezentacje multimedialne inspirowane ideą praw człowieka, a w szczególności prawem do wolności twórczości artystycznej i prawem do wolności korzystania z dóbr kultury i ich wytwarzania;
• prace plastyczne (format A4) mogą być wykonane techniką dowolną;
• prezentacje multimedialne nie powinny przekraczać 20 slajdów (Power Point 2007 lub niższe);
• prace wraz z kartą zgłoszenia (wspólną dla wszystkich uczniów danej szkoły) należy przesłać do 15 listopada 2017 roku na adres: XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów, 20 – 637 Lublin, ul. Rzeckiego 10 (z dopiskiem Konkurs o prawach człowieka);
• organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac;
• konkurs zostanie rozstrzygnięty w grudniu 2016 roku;
• laureaci konkursu zostaną zaproszeni do udziału w szkolnych obchodach Dnia Praw Człowieka organizowanych w XIX LO, otrzymają dyplomy i nagrody książkowe;
• prace konkursowe zostaną ocenione przez jury w dwóch kategoriach – plakatu i prezentacji multimedialnej;
Zapraszamy!
karta zgłoszenia

Nasze konkursy - XIX LO13.09.2017
„CZYTAM, WIĘC JESTEM” – konkurs literacki, siódma edycja

Organizator: XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej UMCS
Cele konkursu:
• propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży;
• kreowanie „mody” na czytanie literatury;
• zachęcanie do wyrażania własnych opinii i refleksji inspirowanych literaturą;

Zasady uczestnictwa:
• konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Lublina i powiatu lubelskiego;
• uczestnicy konkursu nadsyłają samodzielnie napisane prace inspirowane hasłem „Czytam, więc jestem”; prace nie powinny zawierać streszczeń przywoływanych utworów;
• prace konkursowe (maksymalnie 4 strony druku, format A–4, czcionka 12) odręcznie podpisane przez autora, opatrzone pieczęcią szkoły oraz krótką recenzją nauczyciela polonisty wraz z kartą zgłoszenia wspólną dla wszystkich uczniów z danej szkoły należy przesłać do 15 grudnia 2017 roku na adres: XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów, 20 - 637 Lublin, ul. Rzeckiego 10 (z dopiskiem Konkurs Literacki);
• organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac;
• laureaci konkursu zostaną zaproszeni do udziału w Święcie Książki organizowanym w XIX LO, otrzymają dyplomy i nagrody książkowe;
• prace konkursowe zostaną ocenione przez jury w dwóch kategoriach – gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej;
• konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca lutego 2018 roku;
Zapraszamy!
karta zgłoszenia

plan lekcji04.09.2017
Plan lekcji

Plan lekcji jest już na naszej stronie internetowej w dziale "Plan lekcji".
Plan lekcji obowiązuje od 04.09.2017 r.
plan lekcji

21.08.2017
Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 odbędzie się
4 września 2017:

godz.   9:00 - XIX Liceum Ogólnokształcące
godz. 10:00 - Klasy IV-VII Szkoły Podstawowej nr 22
godz. 11:00 - Klasy I-III Szkoły Podstawowej nr 22

wykaz podręczników 01.08.2017
Wykaz podręczników
na rok szkolny 2017/2018

Poniżej linki do wykazu podręczników na rok szkolny 2017/2018.


klasa I (wersja .pdf)
klasa II (wersja .pdf)
klasa III (wersja .pdf)

XIX Liceum Ogólnokształcące
im. Marii i Jerzego Kuncewiczów
w Lublinie
(oficjalna strona internetowa)

dziennik elektroniczny

strona internetowa naszej szkoły na www.facebook.com prowadzona przez uczniów naszej szkoły:
www.facebook.com/...

dziennik elektroniczny

dziennik elektroniczny

Nasza szkoła korzysta z dziennika elektronicznego. Rodzice i nauczyciele posiadający konta mogą się na nie zalogować pod tym adresem internetowym: www.synergia.librus.pl

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017
klasa I (wersja .pdf)
klasa II (wersja .pdf)
klasa III (wersja .pdf)

Terminarz roku szkolnego 2017/2018
wersja .pdf

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie
wersja .pdf
(aktualizacja 01.09.2015 r.)

Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie
(aktualizacja 10.10.2013)
wersja .pdf

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie
wersja .pdf

Program Profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie
(aktualizacja 10.10.2013)
wersja .pdf

Przykładowe procedury przeprowadzenia ewakuacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie
(aktualizacja 03.10.2012)
wersja .pdf

Regulamin studniówki XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie
wersja .pdf

1. 8:00 -   8:45
2. 8:50 -   9:35
3. 9:45 - 10:30
4. 10:35 - 11:20
5. 11:25 - 12:10
6. 12:30 - 13:15
7. 13:20 - 14:05
8. 14:10 - 14:55
9. 15:00 - 15:45
10. 15:50 - 16:35kontakt

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie wchodzące w skład ZSO nr 5 w Lublinie
ul. Ignacego Rzeckiego 10 | Lublin 20-637 | Polska
tel/fax: +48 81 743-43-35 | tel.: +48 81 525-70-12
www.xixlo.lublin.pl | e-mail: xixlo@wp.pl